Privacy policy

Úvod

Společnost Labartt Services s.r.o. se sídlem Římská 12, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 247 323 89 (dále jen také “správce”) je provozovatelem webových stránek www.labartt.com (dále jen „webové stránky“), které využívá v rámci své podnikatelské činnosti také ke zpracování osobních údajů uživatelů těchto stránek.

Jako odpovědný správce osobních údajů, které Vás jako fyzickou osobu mohou přímo či nepřímo identifikovat, usilujeme o to, aby takové údaje byly chráněny před jakýmkoliv možným zneužitím. Veškeré informace bez ohledu na jejich formu, které mají charakter osobních údajů, se snažíme zpracovávat maximálně v souladu s aktuální právní úpravou, tj. především dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a dalších zvláštních právních předpisů. Prostřednictvím těchto podmínek ochrany soukromí (dále jen „Podmínky“) se Vám pokusíme jednoduše a srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek dochází ke zpracování osobních údajů, které nám přímo poskytnete nebo jinak zpřístupníte při používání našich webových stránek.

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Kariéra

Prostřednictvím našich webových stránek se na nás můžete obrátit s žádostí o zaměstnání v naší společnosti, tj. zařazení do výběrového řízení. V takovém případě budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu všechny údaje, které nám výše uvedeným způsobem poskytnete, včetně Vašeho životopisu a motivačního dopisu, abychom mohli Vaši žádost posoudit a podle toho Vás pozvat k osobnímu pohovoru nebo Vaši žádost odmítnout. Právní základem zpracování Vašich osobních údajů k výše uvedenému účelu je provedení opatření před uzavřením pracovní či jiné smlouvy na základě Vaší žádosti dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobní údaje budeme v těchto případech zpracovávat maximálně půl roku po skončení příslušného výběrového řízení.

Vyřizování žádostí a zodpovídání dotazů

Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů s žádostí, poptávkou našich služeb či jakýmkoli obecným dotazem, tak uděláme maximum pro to, abychom Vám co nejdříve odpověděli. Veškeré Vaše osobní údaje, které nám takto sdělíte, budeme zpracovávat za tímto účelem maximálně po dobu třech měsíců po vyřízení příslušného požadavku, a to na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Newsletter

V případě, že prostřednictvím našich webových stránek projevíte zájem o to, abyste byli emailem včas informováni o důležitých obchodních novinkách týkajících se naší společnosti, nabídek nemovitostí či našich služeb poradenství, budeme za tímto účelem zpracovávat na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR adresu elektronické pošty (email), kterou nám za tímto účelem sdělíte, a také podrobnosti o doručení jednotlivých zpráv.

Vaší kontaktní emailovou adresu budeme považovat za osobní údaj a jako takový zpracovávat až do doby, kdy svůj souhlas jednoduše odvoláte, a to i v rámci každé jednotlivé emailové zprávy, kterou Vám zašleme. Emaily s novinkami Vám nebudeme posílat příliš často a budeme se maximálně snažit, aby pro Vás byl jejich obsah zajímavý.

Cookies

Vaše osobní údaje jsou prostřednictvím webových stránek zpracovávány také prostřednictvím cookies a obdobných technologií, které využívají tzv. síťové identifikátory. Ty slouží pro rozlišení jednotlivých počítačů a uložení nastavení některých služeb, které v rámci webových stránek využíváte. Prostřednictvím informačního banneru se Vás snažíme transparentně informovat o použití cookies v rámci našich webových stránek a případně získat pro vybrané kategorie cookies, kde je to třeba, Váš dobrovolný souhlas.

Cílem používání cookies není Vás nijak omezovat, ale naopak zpříjemnit a zkvalitnit využívání webových stránek a přizpůsobit vzhled a fungování těchto stránek Vašim potřebám a preferencím při každé jejich návštěvě. Námi používané cookies rozhodně neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů o Vaší osobě.

Naše webové stránky mohou využívat následující kategorie cookies:

  • Esenciální (technické) cookies – jejich použití se uskutečňuje na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies zajišťují funkce, bez nichž není možné webové stránky bezpečně používat, a proto není pro jejich použití ani třeba Vašeho souhlasu;
  • Preferenční cookies – jejich použití vyžaduje Váš předchozí dobrovolný souhlas. Tyto cookies umožňují, aby si webové stránky zapamatovaly informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá;
  • Statistické cookies – jejich použití vyžaduje Váš předchozí dobrovolný souhlas a slouží pro analýzu návštěvnosti webových stránek a pro ověření, zda jsou tyto stránky pro Vás stále zajímavé a neklesá jejich návštěvnost;
  • Marketingové cookies – jejich použití vyžaduje Váš předchozí dobrovolný souhlas a slouží k analýze chování návštěvníků, k zobrazování relevantní reklamy a mohou být zpravidla zajišťovány třetí stranou.

 

Cookies je možné také kontrolovat nastavením webového prohlížeče, kde můžete jednotlivé cookies mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky – více viz funkce „Nápověda“ ve Vašem prohlížeči. K odmítnutí cookies a zjištění více informací mohou být také využity dostupné nástroje vytvořené v rámci samoregulačních aktivit různých subjektů, např. www.youronlinechoices.com/.

Přehled konkrétních cookies používaných  

Název

Kategorie

Expirace

Poskytovatel

Popis

PHPSESSID

esenciální

Relace Labartt Nezbytné pro funkčnost webu

_rg_cok

preferenční

2 roky

Labartt

Pro zapamatování nastavení cookies

_rg_sident

statistické

1 rok

Labartt

Statistika návštěv

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Kromě případů, kdy bychom byli povinni na základě příslušných právních předpisů předat na vyžádání Vaše osobní údaje případným orgánům veřejné správy, zpřístupníme Vaše osobní údaje pouze smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se podílí naším jménem a dle našich pokynů na zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou provozovatelé IT systémů využívaných při provozu webových stránek, zasílání novinek a dalších administrativních služeb.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás a našich dodavatelů v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme a průběžně kontrolujeme přiměřená bezpečnostní opatření, jak technického, tak organizačního rázu. Získaná data jsou uložena na zabezpečených serverech s kontrolovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav a vývoj technologií, jakož i k povaze těchto údajů poskytují dostatečné zabezpečení

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte předně právo kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s jejich zpracováním, který nám kdykoli udělíte dle těchto Podmínek. Vezměte však na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již realizovaného na základě takového souhlasu.

Za podmínek blíže stanovených v kapitole třetí GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dle těchto Podmínek následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům, které Vám umožňuje získat informaci, zda jsou konkrétní osobní údaje správcem zpracovávány, bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup ke kopii zpracovávaných údajů;
  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na jejich doplnění;
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • Právo na přenesení osobních údajů jinému správci;
  • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prováděného pro účely oprávněného zájmu správce.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit prostřednictví kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo emailem na adrese: properties@labartt.com. Stejným způsobem se můžete na nás obracet s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami k podmínkám zpracování osobních údajů. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů.

Červenec 2022